Projektová a inženýrská činnost

Projektová činnost

(novostavby, rekonstrukce)

•    vypracování návrhů, studií

•    tvorba vizualizace – exteriér a interiér

•    zaměření stávajících stavů objektů

•    dokumentace pro územní a stavební řízení

•    dokumentace pro ohlášení stavby

•    dokumentace skutečného provedení

•    pasportizace objektů

•    Nová zelená úsporám

Inženýrská činnost:

•    před-projektová příprava – pomoc při tvorbě investičního záměru, výběr pozemku apod.

•    zajištění podkladů, vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy

•    zastupování před stavebním úřadem – vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení apod.

•    vynětí půdy ze ZPF